Konkurs plastyczny na swój ex libris.

Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami), lub z nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być np. pieczątka.

Posługiwanie się ekslibrisem jest uważane za wyraz wysokiego szacunku i dbałości o książki, jak również wysokich potrzeb kulturalnych ich właściciela. Pośrednio ekslibris ma również motywować do podobnej dbałości (i do terminowego zwrotu) osoby, którym dana książka jest wypożyczana. Ekslibris ma również za zadanie zabezpieczanie księgi przed kradzieżą lub zatraceniem. Ekslibris artystycznie wykonany w szlachetnej technice graficznej (drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, litografia) podnosi walory artystyczne książki, dając świadectwo bibliofilskiego do niej stosunku. Ekslibrisy wykonane pięknie, lub też należące do znanych osób dodatkowo podnoszą wartość kolekcjonerską danego egzemplarza.

 

Regulamin konkursu

na EX LIBRIS

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku

 

I. Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest:

 

Miejsko – Gminna Bibliotek Publiczna w Wąchocku

ul. Kościelna 7

27 – 215 Wąchock

2. Konkurs rozpoczyna się 1 listopada 2011r. i trwać będzie do 1 lutego 2012 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lutego 2012 r.

II. Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest stworzenie graficznego znaku bibliotecznego, którym będą

sygnowane książki a także promocja miasta, biblioteki i czytelnictwa.

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do:

– młodzieży szkół gimnazjalnych,

– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

– osób dorosłych,

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział

w Konkursie, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem

jakichkolwiek prac.

3.Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków

uczestnictwa w Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

 

IV. Forma prac konkursowych

1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką, kolorowe lub czarno – białe.

2. Wymiary prac – nie przekraczające formatu 11,00 x 15,00 cm.

3. Każda praca powinna zawierać, połączone z polem kompozycji:

– napis ex libris lub exlibris,

– nazwę instytucji, która podana musi być w pełnym brzmieniu tj.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku

– symbol biblioteki

4. Prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek (w

przypadku uczniów – klasa, nazwa szkoły), adres domowy, numer telefonu lub e – mail

5. Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi.

 

V. Kryteria oceny prac konkursowych

Przy wyborze najciekawszych prac Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:

– czytelnością znaku własnościowego

– estetyką wykonania

– oryginalnością

– walorami artystycznymi

VI. Nagrody

Zasady przyznawania nagród:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez

Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub emailową o wyłonieniu

laureatów i przyznaniu nagród oraz o uroczystym finale konkursu.

3. Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie

wystawy.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Prace konkursowe należy składać osobiście w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej lub

przesłać na adres:

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku

Ul. Kościelna 7

27 – 215 Wąchock

z dopiskiem KONKURS NA EXLIBRIS

do 1 lutego 2012 r.

lub biblioteka_wachock@o2.pl

 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 lutego 2012 roku. Osoby biorące udział w konkursie

zostaną wówczas powiadomione o terminie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu oraz

wybranym przez komisję terminie i sposobie ukazania najlepszych prac.

3. Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie praw autorskich do pracy Miejskiej –

Gminnej Bibliotece Publiczne w Wąchocku.

4. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia konkursu w lutym 2012 r.

5. Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im

nagród, jest ostateczna.

6. Udział w konkursie, jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych

osobowych do celów Konkursu i akceptacją zasad regulaminu.

7. Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielą pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki

Publicznej w Wąchocku.

8. Dane kontaktowe Organizatora:

 

tel. 41 2715084, e – mail biblioteka_wachock@o2.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia „konkursu na exlibris” przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wąchocku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami), lub z nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być np. pieczątka.


paź 31, 2011 | Kategorie: BIBLIOTEKA POLECA | Ilość komentarzy: brak

Tu działa:


Bierzemy udział:
Kontakt

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku
Phone: (41) 271-50-84


Opening Hours:
Monday: 10:00 - 18:00
Tuesday: 10:00 - 18:00
Wednesday: 10:00 - 18:00
Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 10:00 - 18:00
Saturday: 10:00 - 13:00
Sunday: nieczynne

bottom