REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU

 § 1.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 

 § 2.

 1.Kaucja od czytelnika pobierana jest w przypadku wypożyczania szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki).

 

 § 3.

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów w tym 3 woluminy z działu beletrystyki.

2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki ,jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 , jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.

7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.

 

§ 4.

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.

 

§ 5.

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz.

 

§ 6.

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.

2. Czytelnik do którego biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty.

3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa

§ 7.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,

a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na wniosek bibliotekarzy lub z własnej inicjatywy.

§ 8.

 

Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku.

 

§ 9.

 Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług biblioteki ( w szczególności: udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych w regulaminie opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenia lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności, zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie, nie będą udostępniane innym podmiotom.

 § 10.

 Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

 

 § 11.

Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 12.

 1. Traci moc Regulamin Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku z dnia 01.08.2008r.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07. 2011r.

Tu działa:


Bierzemy udział:
Kontakt:

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku
Phone: (41) 271-50-84


Opening Hours:
Monday: 10:00 - 18:00
Tuesday: 10:00 - 18:00
Wednesday: 10:00 - 18:00
Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 10:00 - 18:00
Saturday: 10:00 - 13:00
Sunday: nieczynne

bottom